• zaloguj się
 • utwórz konto

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską 2024 r.

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską

Szczegóły
Kod AUS_2024
Jednostka organizacyjna Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (21.05.2024 14:00 – 04.06.2024 23:59)

Informacje dotyczące udziału w aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2024 r.

Stosownie do art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217, dalej: „ustawa o KSSIP”), zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK (opcja „Zapisz się” znajdująca się w niniejszej karcie) w terminie od 22 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Złożenie zgłoszenia do konkursu w formie innej niż elektroniczna z pominięciem systemu IRK traktowane będzie jako bezskuteczne i niewywołujące skutków prawnych.

Termin złożenia zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej upływa z dniem 5 kwietnia 2024 r. o godz. 23:59.

W związku z koniecznością składania zgłoszeń do konkursu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK, również wezwania do usunięcia braków zgłoszenia oraz zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu będą dokonywane w formie elektronicznej – zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. z 2018 r. poz. 602 z późn. zm.).

Opłata za udział w konkursie wynosi 1060,50 zł i należy ją wnieść na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w momencie dokonania zgłoszenia w systemie IRK.

W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że do zgłoszenia do konkursu składanego w formie elektronicznej mogą zostać załączone wyłącznie dokumenty wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP.

Ważne informacje dotyczące procesu składania zgłoszeń w systemie IRK

Uwaga! Zgłoszenie w systemie IRK należy wypełnić od razu w całości. Nie ma możliwości zapisania formularza ankiety personalnej i powrotu do wypełniania go w późniejszym czasie. Część informacji może być zapamiętana w sesji w przeglądarce, ale po zakończeniu sesji zostaną one usunięte. Zgłoszenie zostanie trwale zapisane w systemie IRK po zakończeniu uzupełniania ostatniej strony ankiety.

 

Zakończenie możliwości składania zgłoszeń

Możliwość dokonywania zgłoszeń w systemie IRK zostanie zablokowana 5 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59. Nie później niż w określonym terminie należy:

 • założyć konto w systemie IRK  lub skorzystać z uprzednio założonego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy brali udział w poprzednich rekrutacjach w systemie IRK - AUS 2023 lub ASiAP 2023);
 • uzupełnić niezbędne dane osobowe dostępne w koncie w zakładce Moje konto – Formularze osobowe – Podstawowe dane osobowe, a w przypadku posiadania konta w IRK zaktualizować podane uprzednio dane;
 • dokonać zgłoszenia w naborze na aplikację poprzez użycie opcji Zapisz się (możliwość zapisu zostanie udostępniona na tej stronie 22 marca 2024 r. o godzinie 12:00) i wypełnienie formularzy ankiety personalnej – bez użycia drukowanych liter;
 • po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone, wymienione powyżej dane są poprawne, potwierdzić zgłoszenie poprzez użycie opcji Potwierdź zgłoszenie dostępnej w zakładce Moje konto – Zgłoszenia rekrutacyjne.

Wszystkich wymienionych powyżej czynności należy dokonać nie później niż w określonym terminie. Niedokonanie czynności w określonym terminie będzie skutkowało brakiem złożenia poprawnego zgłoszenia w konkursie i niedopuszczeniem do konkursu.

Dokumenty wymagane podczas składania zgłoszenia

Podczas dokonywania zgłoszenia koniecznym będzie wczytanie do systemu skanów następujących dokumentów:

 • skan dowodu osobistego;
 • skan dyplomu ukończenia studiów prawniczych (bez suplementu do dyplomu) lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 • skan dokumentu zaświadczającego o aktualnym miejscu zatrudnienia;
 • jeśli dotyczy – skan dokumentów zaświadczających o poprzednim miejscu zatrudnienia – w celu właściwego uzupełnienia formularza dotyczącego stażu pracy prosimy zapoznać się z komunikatem nr 5/2024 Dyrektora KSSiP z dnia 13 marca 2024 roku dostępnym na stronie: Komunikat 5/2024 z 13 marca 2024 r.;

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przygotować przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety personalnej. Każdy z dokumentów powinien być przygotowany w formie pojedynczego pliku (jeśli dokument składa się z kilku stron, należy je połączyć w jeden plik) oraz wczytany do systemu w odpowiednim polu formularza ankiety personalnej. Wczytanie dokumentów niekompletnych, uszkodzonych lub nieczytelnych będzie traktowane jako złożenie wadliwego zgłoszenia i może skutkować niedopuszczeniem do konkursu.

Dane kontaktowe

Informacje w sprawie konkursu należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem zakładki „Pomoc” w koncie kandydata w systemie IRK.

Ponadto informacje o konkursie udzielane są pod numerami telefonów:

 • (12) 617-96-29
 • (12) 617-95-96
 • (12) 617-96-22

Zasady