• zaloguj się
 • utwórz konto

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Szczegóły
Kod aplikacja_sedzi_proku
Jednostka organizacyjna Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (28.08.2023 13:00 – 25.09.2023 23:59)

Stosownie do art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, dalej: „ustawa o KSSIP”, zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w art. 17 ust. 4 albo 4a ustawy o KSSiP, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK (opcja „Zapisz się” znajdująca się w niniejszej karcie) w terminie od 28 sierpnia do 25 września 2023 r.

Złożenie zgłoszenia do konkursu w formie innej niż elektroniczna z pominięciem systemu IRK traktowane będzie jako bezskuteczne i niewywołujące skutków prawnych.

Termin złożenia zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej upływa z dniem 25 września 2023 r. o godz. 23:59.

W związku z koniecznością składania zgłoszeń do konkursu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK, również wezwania do usunięcia braków zgłoszenia oraz zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu będą dokonywane w formie elektronicznej – zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. z 2018 r. poz. 602 z późn. zm.).

Opłata za udział w konkursie wynosi 1800 zł i należy ją wnieść za pośrednictwem systemu „szybkich płatności” dostępnego w IRK (opłata za transakcję po stronie KSSiP) lub tradycyjnie na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w PKO BP SA nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940 z dopiskiem „Opłata za konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2023 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.

W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że do zgłoszenia do konkursu składanego w formie elektronicznej mogą zostać załączone wyłącznie dokumenty wskazane w art. 17 ust. 4 albo 4a ustawy o KSSiP.

W zw. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. akt K 3/22, orzekającym o niezgodności z Konstytucją art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy o KSSiP i utratą mocy powołanego wyżej przepisu z dniem 21 grudnia 2022 r., nie ma przeszkód do przyjęcia na aplikację osób przekraczających wiek określony w tym przepisie, tj. 35 rok życia.

Ważne informacje dotyczące procesu składania zgłoszeń w systemie IRK

Przed przystąpieniem do składania zgłoszenia

Podczas składania zgłoszenia należy dokonać opłaty za udział w konkursie za pośrednictwem systemu „szybkich płatności”, ewentualnie w przypadku uiszczania opłaty w formie tradycyjnego przelewu załączyć potwierdzenie jego dokonania.

Uwaga! Zgłoszenie w systemie IRK należy wypełnić od razu w całości. Nie ma możliwości zapisania formularza ankiety personalnej i powrotu do wypełniania go w późniejszym czasie. Część informacji może być zapamiętana w sesji w przeglądarce, ale po zakończeniu sesji zostaną one usunięte. Zgłoszenie zostanie trwale zapisane w systemie IRK po zakończeniu uzupełniania ostatniej strony ankiety.

Zakończenie możliwości składania zgłoszeń

Możliwość dokonywania zgłoszeń w systemie IRK zostanie zablokowana 25 września 2023 r. o godzinie 23:59. Nie później niż w określonym terminie należy:

 • założyć konto w systemie IRK lub skorzystać z uprzednio założonego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku);
 • uzupełnić niezbędne dane osobowe dostępne w koncie w zakładce Moje konto – Formularze osobowe – Podstawowe dane osobowe, a w przypadku posiadania konta w IRK zaktualizować podane uprzednio dane;
 • dokonać zgłoszenia w naborze na aplikację poprzez użycie opcji Zapisz się (możliwość zapisu zostanie udostępniona na tej stronie 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00) i wypełnienie formularzy ankiety personalnej – bez użycia drukowanych liter;
 • po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone, wymienione powyżej dane są poprawne, potwierdzić zgłoszenie poprzez użycie opcji Potwierdź zgłoszenie dostępnej w zakładce Moje konto Zgłoszenia rekrutacyjne.

Wszystkich wymienionych powyżej czynności należy dokonać nie później niż w określonym terminie. Niedokonanie czynności w określonym terminie, w szczególności niepotwierdzenie zgłoszenia w systemie IRK, będzie skutkowało brakiem złożenia poprawnego zgłoszenia w konkursie i niedopuszczeniem do konkursu.

Dokumenty wymagane podczas składania zgłoszenia

Podczas dokonywania zgłoszenia koniecznym będzie wczytanie do systemu skanów następujących dokumentów:

 • skan dyplomu ukończenia studiów prawniczych lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego (bez suplementu do dyplomu), ewentualnie skan zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów i odbyciu praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów prawniczych oraz wyznaczeniu terminu egzaminu dyplomowego – w tym przypadku warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, skanu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 • skan dowodu wniesienia opłaty za udział w konkursie – jedynie w przypadku jej uiszczenia w formie tradycyjnego przelewu;
 • skan dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przygotować przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety personalnej. Każdy z dokumentów powinien być przygotowany w formie pojedynczego pliku (jeśli dokument składa się z kilku stron, należy je połączyć w jeden plik) oraz wczytany do systemu w odpowiednim polu formularza ankiety personalnej. Wczytanie dokumentów niekompletnych, uszkodzonych lub nieczytelnych będzie traktowane jako złożenie wadliwego zgłoszenia i może skutkować niedopuszczeniem do konkursu.

Dane kontaktowe

Wszystkie pytania dotyczące konkursu, w tym prośby o poprawienie lub zaktualizowanie danych, należy kierować za pośrednictwem zakładki „Pomoc” w systemie IRK, tożsamo jak wnioski o udostępnienie skanów arkusza odpowiedzi/pracy pisemnej i arkuszy ocen, z jednoczesnym podaniem kodu kandydata z danego etapu konkursu.

Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami telefonów:

 • (12) 617-96-22
 • (12) 617-96-29
 • (12) 617-95-96