• log in
 • create an account

Personal data processing information

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą̨ sędziowską albo aplikację uzupełniającą prokuratorską na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także aplikantów tych aplikacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować się̨:

 • listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kssip.gov.pl;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 • telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@kssip.gov.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celach:

 • ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację uzupełniającą sędziowską̨ i aplikację uzupełniającą prokuratorską,
 • prowadzenia aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym również̇ organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 • badawczo – statystycznych.

W przypadku przekazania przez Panią/Pana z własnej inicjatywy innych danych osobowych niż określone w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w tym szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania będą zgody udzielone przez Panią/Pana, pod warunkiem pisemnego wyrażenia takich zgód (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda nie może odnosić się do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP, członkom zespołów i komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego w zakresie niezbędnym do:

 • prawidłowego i zgodnego z prawem ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację uzupełniającą sędziowską̨ i aplikację uzupełniającą prokuratorską,
 • prowadzenia aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym również̇ organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 • przeprowadzenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego,
 • sporządzania opracowań́ badawczo – statycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane także innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z KSSiP w procesie szkolenia aplikantów (np. sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury) lub w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z ciążących obowiązków (np. Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), a także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą ujawniane także innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym i prowadzoną aplikacją np.:

 • operatorom usług pocztowych i firmom kurierskim – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 • Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP – jeżeli korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz obsługującym systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (w tym firmom serwisującym, dostawcom usług informatycznych, firmom hostingowym),
 • podmiotom świadczącym na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury usługi z zakresu pomocy prawnej oraz usługi doradcze.

Zakres ujawnianych danych osobowych będzie każdorazowo ograniczony do niezbędnego minimum.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych stanowi realizację obowiązków ustawowych określonych w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność́ umieszczenia na liście kandydatów przyjętych na aplikację, a w rezultacie niemożność odbywania aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać profilowaniu.